Meni

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda:
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Naslov:
Žirovnica 14

4274 Žirovnica

Telefon: 04 580 15 03

Elektronski naslov: info@visitzirovnica.si

Odgovorna oseba: Matjaž Koman, direktor

Datum prve objave kataloga: 20. 11. 2020

Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://visitzirovnica.si/javne-informacije/

 

2. Splošni podatki o zavodu

 

Delovno področje zavoda

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je 23. 11. 2004 z odlokom ustanovila Občina Žirovnica za izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja razvoja turizma, turistične dejavnosti in izvajanje dejavnosti na področju kulture, ki se izvajajo v javnem interesu. Sem se uvršča upravljanje s premično dediščino in drugim premoženjem na območju Občine Žirovnica, namenjenim izvajanju dejavnosti kulture, in izvajanje kulturnih programov in kulturnih projektov.

Seznam notranjih organizacijskih enot
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Matjaž Koman, direktor

Telefon: 04 580 15 03

Elektronski naslov: matjaz.koman@visitzirovnica.si

 

3. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa

 

Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica

Statut ZTK Žirovnica

Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o zavodih

Zakon o javnih financah

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Zakon o javnem naročanju

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač  v javnem sektorju

Zakon o delovnih razmerjih

Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti

Izjava o dostopnosti spletne strani

 

4. Seznam strateških in programskih dokumentov ter pomembnejših poročil, stališč, mnenj in analiz z delovnega področja zavoda

 

Razvojni program Občine Žirovnica 2030

Strateške smernice turizma Žirovnica 2030

Strateški razvojni program ZTK Žirovnica 2012–2016 s smernicami 2020

Novelacija razvojnega programa Občine Žirovnica 2009–2016 z elementi 2020

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Zelena shema slovenskega turizma

Program dela STO

 

Poslovna poročila

ZTK Žirovnica

Poslovno in finančno poročilo za leto 2021

Poslovno in finančno poročilo za leto 2020

Poslovno in finančno poročilo za leto 2019

Skupnost Julijske Alpe

Poslovno poročilo 2021

Poslovno poročilo 2020

Poročilo o izvedenih aktivnostih SJA v odziv na C-19, 2021

Alpe Adria Karavanke

2022 priloga

2021

 

Pravilniki

Hišni red Prešernove, Finžgarjeve in Čopove rojstne hiše

Etični kodeks delavcev v turizmu – Žirovnica

Interni pravilnik – Zelena pisarna v Žirovnici 

Priloga Zelena pisarna v Žirovnici

 

Delovne skupine

Sklep o imenovanju Zelene ekipe-Zelena shema slovenskega turizma

Sklep o imenovanju delovne skupine za razvoj Rekreacijskega parka Završnica

Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo vsebin in prenovo Prešernove rojstne hiše 1

Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo vsebin in prenovo Prešernove rojstne hiše 2

Kolektivna blagovna znamka – zapisnik  smernice

 

Ostali dokumenti

Seznam kulturne dediščine v Žirovnici

 

5. Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica nima javnih evidenc, ker to ni v njegovi pristojnosti.

 

6. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Adresar

Evidenca izplačilo izvajalcem po podjemnih in avtorskih pogodbah

Evidenca kandidatov za zaposlitev

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o stroških dela

Evidenca o zaposlenih delavcih

Evidenca oseb, ki so oddali e-naslove in mobilne številke za raznorazna obveščanja

Evidenca posameznikov prijavljenih na prejemanje novic

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

Zbirka osebnih podatkov prijaviteljev in upravičencev na Javnem razpisu

Evidenca uporabniških računov e-pošte zaposlenih

Evidenca podatkov obiskovalcev spletnih strani

Evidenca registriranih uporabnikov spletnih strani

Evidenca oseb z dostopnimi pravicami za urejanje profilov zavoda na družbenih/socialnih omrežjih

Evidenca oseb s pooblastili za uporabo tehničnih sredstev za dostop do službenih prostorov

Evidenca članov sveta zavoda

 

7. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Dostop prek spleta

Katalog in informacije so dostopne na spletni strani visitzirovnica.si.

Fizični dostop

Fizični dostop je možen na sedežu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, v okviru obratovalnega časa od ponedeljka do petka, od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure ter po predhodni najavi.

 

Matjaž Koman

Direktor