Odpri navigacijo

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik:

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA Žirovnica 14, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik),

telefon: 04/580 15 03

matična številka: 2041014000

ID za DDV: SI43016782

transakcijski račun: SI56 0139 2600 0000 071

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, na osnovi javnega naročila gradnje po odprtem postopku: ČEBELJI PARK ANTONA JANŠE .

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo temeljne okoljske zahteve v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13):

– gradnja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki,

– investicijsko vzdrževanje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki,

– nakup, vgradnja oz. montaža naprav in proizvodov z manj negativnimi vplivi na okolje.

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba projekta: Čebelji park Antona Janše, ki obsega: – objekt – informacijsko središče Č’belca: gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije

-čebelnjak

– vodovodni in kanalizacijski priključek objekta na javno omrežje

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki podajo ponudbo za celotno javno naročilo. Javno naročilo obsega izgradnjo objekta, ki je zlasti večnamenski prostor za predstavitve in razne delavnice, primarno vezane na predstavitev čebel. Čebelarstvo ima v tem okolju bogato tradicijo, le nekaj sto metrov proč je čebelnjak Antona Janše, utemeljitelje sodobnega čebelarstva in domačina z Breznice.

Predvideni večnamenski objekt je osnovne tlorisne dimenzije 33,8 x 7,8 m, katero prebadajo 4 programski okvirji. Poleg pritlične etaže ima še tehnično etažo oz. podstreho, do katere je omogočen zgolj servisni dostop z zložljivimi poteznimi stopnicami.

Vhod v objekt je z jugozahodne strani, preko nadkritega predprostora. V pritličju se nahaja večnamenski prostor, ki v prvi vrsti služi predstavitvi čebelarstva, poleg tega pa omogoča izvedbo različnih kulturnih prireditev. Poleg večnamenskega prostora je v pritličju prostor, namenjen gostinski dejavnosti in informiranju. Na skrajnem severnem delu objekta je sklop servisnih prostorov, na skrajnem južnem delu pa sklop sanitarij. Nad servisnimi sklopi sta tehnični podstrešji, namenjeni tehnični opremi, ki sta po zložljivih stopnicah dostopna iz servisnih prostorov.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokler ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica (LAS) oziroma ustrezne višine sofinanciranja, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del ali celo do zavrnitve vseh ponudb.

Podrobnejši popis del za izvedbo projekta izhaja iz naslednje projektne dokumentacije in sicer:

– Projekt PZI ” Informacijsko središče Č´belca”, ki ga je izdelalo podjetje Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a 1360 Vrhnika, št.proj. 030/2016, junij 2017;

Zahteve naročnika so razvidne iz te razpisne dokumentacije in predračuna s popisi predvidenih del. Razpisno dokumentacijo za izvedbo projekta: “Čebelji park Antona Janše“, sestavljajo naslednji dokumenti:

POGLAVJE

1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE POGLAVJE

2: POGODBA POGLAVJE

3: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE POGLAVJE

4: PREDRAČUN POGLAVJE

5: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Izvajanje razpisanih del bo trajalo 270 (dvestosedemdeset) koledarskih dni od sklenitve pogodbe (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 10 dni, izvajanje del 260 dni). Predvideni pričetek del je 1. oktober 2017.

Izbrani izvajalec bo moral začeti z delom, najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe z naročnikom. Pogoj za dokončanje del je z zapisnikom izvedena primopredaja del. Investicija se bo izvajala v obsegu, ki je predviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in glede na predvidena sredstva. Okvirni terminski plan je sestavni del obrazcev za sestavo ponudbe.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V skladu s 95. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje dodatnih gradenj brez novega postopka javnega naročila.

V primeru, da bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica izrecno opozarja ponudnike, da si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb. Izbrani ponudnik v tem primeru nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Javno naročilo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku je, v skladu z 56. členom ZJN-3, objavljeno na portalu javnih naročil z dne 27. 6. 2017, številka objave JN006312/2017-K01.

1. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 17. 7. 2017, najkasneje oz. vključno do 12:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica. Ponudniki dostavijo ponudbe osebno v prostore Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (prvo nadstropje), Žirovnica 14, 4274 Žirovnica.

Vse nepravočasno predložene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

2. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK, dne 17. 7. 2017 ob 13:00 uri na naslovu: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, v sejni sobi v pritličju.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem!

Matjaž KOMAN

D I R E K T O R

Razpisna dokumentacija

Projektna dokumentacija

POPRAVEK – GRADBENO OBRTNIŠKA DELA