Odpri navigacijo

Datum:   27. 6. 2017

 

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica na podlagi 2., 30. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 s spr.) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011 s spr.) ki urejajo oddajo stvarnega premoženja v najem, dne 27.6. 2017 objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo najem premičnin – električna kolesa

 

  1. Najemodajalec: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

 

  1. Predmet najema: Električna kolesa

 

  1. Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe:
  • Zima d.o.o. dobi premičnine v najem pod pogojem, da jih uporabi za potrebe rekreacije občanov in izvajanja turističnih aktivnosti v naravi kot dela sonaravne turistične ponudbe v občini Žirovnica;
  • Zima d.o.o. zagotovi kakovostno, nemoteno ter varno uporabo opreme;
  • Zima d.o.o., krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške opredeljene s pogodbo.

Ostali pogoji najema se opredelijo v pogodbi.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica  za obdobje petih let.

 

DIREKTOR

Matjaž Koman

 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

Predlog pogodbe