Odpri navigacijo

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
 

Predmet javnega naročila:

 

ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN

 

Številka zadeve:

 

430-0002/2017

 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:

 

NAROČILO MALE VREDNOSTI

 

Objava na Portalu javnih naročil:

 

Št. JN006694/2017-W01 z dne 11. 7. 2017   

 

Datum:

 

11. 7. 2017

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik:

 

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

Žirovnica 14, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: naročnik),

telefon: 04/580 15 03

matična številka: 2041014000

ID za DDV: SI43016782

transakcijski račun: SI56 0139 2600 0000 071

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, na osnovi javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti: ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN.

 

  1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme za projekt Alpe Adra Karavanke/Karawanken, in sicer dve nadstrešnici 5 x 4m in ostale opreme (miza, klopi,..). Opis opreme je razviden iz popisa v excelovi datoteki.

Pred oddajo ponudb je obvezen ogled obstoječe opreme in krajev postavitve opreme, saj mora biti nova oprema primerljiva z obstoječo. Ogled bo organiziran v petek 14. 7. 2017 ob 10:00 uri. Zbor pred stavbo naročnika Žirovnica 14, 4274 Žirovnica.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, zato ponudniki podajo ponudbo za celotno javno naročilo.

Zahteve naročnika so razvidne iz te razpisne dokumentacije. Dokumentacijo za oddajo javnega naročila oz. razpisno dokumentacijo za ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN sestavljajo naslednji dokumenti:

POGLAVJE 1: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE 2: POGODBA

POGLAVJE 3: PREDRAČUN

POGLAVJE 4: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Projekt “Alpe Adria regija doživetij/Alpe Adria Erlebnis-Region”, akronim projekta “Alpe Adria Karavanke/Karawanken” je, v skladu s Pogodbo o sofinanciranju sofinanciran iz sredstev ESRR št. SIAT46.

Izvedba projekta “Alpe Adria Karavanke/Karawanken” bo trajala od začetka del (predvidoma v mesecu avgusta 2017) do 15. septembra 2017, ko je skrajni rok za izvedbo investicije oziroma do uspešnega prevzema del in opreme. Rok za izvedbo javnega naročila je trideset (30) koledarskih dni od datuma začetka del.

Izbrani izvajalec bo moral začeti z delom po podpisu Pogodbe z naročnikom.

Ponudbene – pogodbene cene/enoto izbranega najugodnejšega ponudnika za “Alpe Adria Karavanke/Karawanken”, izražene v EUR-ih so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. do uspešnega prevzema izvršenih del in opreme.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, ki mora biti prikazan ločeno.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V skladu s 95. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost spremembe pogodbe med njeno veljavnostjo, brez novega postopka javnega naročila.

Javno naročilo male vrednosti za oddajo naročila blaga je, v skladu z 56. členom ZJN-3, objavljeno na portalu javnih naročil z dne 11.7. 2017.

 

2. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do dne 24. 7. 2017, najkasneje oz. vključno do 09:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica. Ponudniki dostavijo ponudbe osebno v prostore Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica (prvo nadstropje), Žirovnica 14, 4274 Žirovnica.

Vse nepravočasno predložene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

 

 3. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v PONEDELJEK, dne 24. 7. 2017 ob 10:00 uri na naslovu: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, v sejni sobi v pritličju.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

 

S spoštovanjem!

Matjaž KOMAN

DIREKTOR

 

Razpisna dokumentacija

Popis del za Alpe Adria

Obrazci za sestavo ponudbe