Odpri navigacijo

Datum:   19. 10. 2017

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica na podlagi 2., 28., 30. in 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 52. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/2011) ki urejajo oddajo stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dne 31. 1. 2017 objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za oddajo v brezplačno uporabo premičnin – opreme Rekreacijskega centra Završnica

 

  1. Najemodajalec: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica

 

  1. Predmet najema: Oprema Rekreacijskega centra Završnica

 

  1. Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe:

 

  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA, Društvo za športno vzgojo in rekreacijo je neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu;
  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA, Društvo za športno vzgojo in rekreacijo dobi premičnine v brezplačno uporabo pod pogojem, da jih uporabi za potrebe rekreacije občanov in izvajanja turističnih aktivnosti v naravi kot dela sonaravne turistične ponudbe v občini Žirovnica;
  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA ,Društvo za športno vzgojo in rekreacijo ima izkušnje na področju športne vzgoje, organizacije rekreacijskih in turističnih dejavnosti ter vzdrževanja rekreacijsko turističnih objektov;
  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA, Društvo za športno vzgojo in rekreacijo zagotovi kakovostno, nemoteno ter varno uporabo opreme;
  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA, Društvo za športno vzgojo in rekreacijo v skladu krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške opredeljene s pogodbo;
  • TVD PARTIZAN ŽIROVNICA, Društvo za športno vzgojo in rekreacijo bo v času uporabe moral izpolnjevati tudi zahteve Programa evropskega teritorialnega sodelovanja, program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013.

 

Ostali pogoji najema se opredelijo v pogodbi.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za obdobje petih let.

 

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

POGODBO O PRENOSU DODATNE OPREME REKREACIJSKEGA PARKA ZAVRŠNICA V BREZPLAČNO UPORABO

 

DIREKTOR ZTK Žirovnica

Matjaž Koman